Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.158.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Żywy wolontariat”

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.158.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Żywy wolontariat”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Konkursu „Żywy Wolontariat” za rok 2015 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - Pawłowi Nikitińskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie stwarza możliwość i szansę uhonorowania wolontariuszy lub grupy wolontariuszy, którzy w wyjątkowy sposób przyczyniają się do promowania idei wolontariatu. Regulamin konkursu „Żywy Wolontariat” podyktowany jest ponadto poszerzeniem wśród mieszkańców Gminy Gryfino wiedzy o rodzajach wolontariatu  i zakresu pracy wolontariuszy jak również zachęceniem do podejmowania aktywności wolontariackiej. Konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak