Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.202 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.202
852     Pomoc Społeczna 4.202
85295   Pozostała działalność 4.202
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.202
OGÓŁEM 4.202

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.202 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.202
852     Pomoc Społeczna 4.202
85295   Pozostała działalność 4.202
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.202
OGÓŁEM 4.202

§  3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 100.306 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100.306
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 100.306
85415   Pomoc materialna dla uczniów 100.306
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100.306
OGÓŁEM 100.306

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 100.306 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 100.306
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 100.306
85415   Pomoc materialna dla uczniów 100.306
3240 Stypendia dla uczniów 100.306
OGÓŁEM 100.306

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 852

  • 4.202 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związkuz Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 143/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (działanie 13.4.1.6.,środki z rezerwy cel.b.p.poz.15). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

  • 100.306 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 159/2015 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (działanie 3.1.5.4.,środki z rezerwy cel.b.p.poz.26). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz