Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 czerwca 2015 r.


w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości
.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz § art. 37, art. 38, art. 39, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822, poz.1200) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, w składzie:

 1. Helena Pasztaleniec - Przewodnicząca
 2. Teresa Drążek - Zastępca Przewodniczącej
 3. Sylwia Barticzka - Członek
 4. Krystyna Lamperska - Członek
 5. Żaneta Snoch - Członek
 6. Urszula Włodarczyk - Członek
 7. Jolanta Woldańska - Członek

§ 2.1. Komisja może działać w pełnym składzie lub w składzie obejmującym, co najmniej 3 osoby w tym przewodnicząca lub zastępca przewodniczącej.

 1. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach komisji jej przewodniczącej lub zastępcy przewodniczącej – członkowie komisji wybierają przewodniczącego spośród swojego składu, przed przetargiem.
 2. W uzasadnionych przypadkach do udziału w pracach komisji w charakterze doradcy może zostać powołany radca prawny urzędu.

§ 3. Zatwierdzam regulaminy:

 1. przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 3. przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 7. Tracą moc zarządzenia:

 1. 0151-114/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”,
 2. Nr 0151-115/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino,
 3. 0151-120/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 września 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji do rozstrzygania pisemnych ”Konkursów ofert”, celem wyłaniania kandydata na najemcę lub dzierżawcę nieruchomości gminnych, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822, poz.1200) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), w celu usystematyzowania prac związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino uzasadnione jest wydanie w przedmiotowej sprawie stosownego zarządzenia.

Sporządziła:
Teresa Drążek