Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 maja 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie ogłoszone w konkursie z dnia 13 kwietnia 2015 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych - Członek Komisji
 3. Agnieszka Odachowska – Główny Specjalista w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji
 4. Ewa Urbańska – Starszy Inspektor w Sekcji Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
 5. Monika Domagała-Janowska – Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich - Członek Komisji
 6. Krystyna Knop – Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

 1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
 2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
 5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku  z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia,  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska