Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2015 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie §10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  30 lipca 2013 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Zespół do spraw przeprowadzenia analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino, zwany dalej „Zespołem”.

§2. Zadaniem Zespołu będzie:

 1. dokonanie oceny bieżącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino;
 2. przeprowadzenie analizy zgodności uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie, regulujących funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino, z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego;
 3. przeprowadzenie analizy możliwości obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie określenia zasad stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami);
 5. w przypadku wykazania możliwości obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w pkt 3 – przygotowanie projektu stosownej uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie.

§3. W skład Zespołu wchodzą:

 1. Janina Major – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – Przewodnicząca Zespołu;
 2. Mariusz Tarka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – Sekretarz Zespołu;
 3. Iwona Szymańska-Ciepłucha – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – Członek Zespołu;
 4. Elżbieta Kasprzyk – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu;
 5. Małgorzata Wisińska – Radna Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu;
 6. Krzysztof Hładki – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu;
 7. Bożena Górak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – Członek Zespołu.

§4. Zespół działa do czasu zrealizowania powierzonych zadań, o których mowa w §2, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z dokonanymi zmianami stanu prawnego, regulującymi zakres gospodarowania odpadami komunalnymi, istnieje konieczność przeprowadzenia analizy i oceny funkcjonowania dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Gminy Gryfino od 1 lipca 2013 r. W celu przeprowadzenia tej analizy niezbędnym jest powołanie zespołu złożonego z pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zajmujących się tematyką gospodarowania odpadami komunalnymi i pomocą społeczną, a także przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie jako organu uchwałodawczego.

Sporządził:
Mariusz Tarka