Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 45.328 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 45.328
630     Turystyka 45.328
63095   Pozostała działalność 45.328
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.188
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.460
4120 Składki na Fundusz Pracy 910
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 770
OGÓŁEM 45.328

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 45.328 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 45.328
630     Turystyka 45.328
63095   Pozostała działalność 45.328
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.188
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.460
4120 Składki na Fundusz Pracy 910
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 770
OGÓŁEM 45.328

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 630

  • 45.328 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z porozumieniem  z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeniesienia z dniem 2 kwietnia b.r. pracownika samorządowego z Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Gryfinie do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz