Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.124.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.124.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 września 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie ogłoszone w konkursie z dnia 12 sierpnia 2015 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji.
  2. Kamila Zagórska-Hyży- Podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych- Członek Komisji.
  3. Daniel Cieślak- Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - Członek Komisji.
  4. Eugeniusz Kuduk – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” - Członek Komisji.
  5. Zbigniew Starosta – Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” - Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. Weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. Proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządził:
Daniel Cieślak