Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 26.920 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.920
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.920
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 26.920
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26.920
OGÓŁEM  26.920

§  2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 7.875 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.875
852     Pomoc społeczna 7.875
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.875
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7.875
OGÓŁEM 7.875

§  3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.029,40 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.029,40
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.029,40
85395   Pozostała działalność 3.029,40
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.029,40
OGÓŁEM 3.029,40

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 26.920 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.920
751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.920
75107    Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 26.920
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26.920
OGÓŁEM 26.920

§  5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.029,40 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.029,40
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.029,40
85395   Pozostała działalność 3.029,40
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.565,43
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 401,11
4127 Składki na Fundusz Pracy 62,86
OGÓŁEM 3.029,40

§  6. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  79.836 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.836
750     Administracja publiczna 19.966
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.102
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.102
75095   Pozostała działalność 18.864
4300 Zakup usług pozostałych 18.864
758      Różne rozliczenia 40.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe  40.000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rez. ogólna) 40.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.870
92195   Pozostała działalność 3.870
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 870
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
926     Kultura fizyczna 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 15.000
926     Kultura fizyczna 15.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
OGÓŁEM 79.836

§  7. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 87.711 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.836
750     Administracja publiczna 59.966
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59.966
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.102
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 18.800
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 64
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.870
92195   Pozostała działalność 3.870
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 870
926     Kultura fizyczna 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 15.000
926     Kultura fizyczna 15.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.250
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.750
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 7.875
852     Pomoc społeczna 7.875
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.875
3110 Świadczenia społeczne 7.875
OGÓŁEM 87.711

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 751

26.920 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Decyzją Nr 170/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 750, 758 (rez. ogólna)

  • 1.102 zł– zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących – odpis na ZFŚS.
  • 40.000 zł – zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu służbowego.
  • 18.800 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku VAT.
  • 64 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie odsetek od składek ZUS  - dotyczy rozliczeń zlikwidowanej jednostki oświatowej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

Dział 852

  • 7.875 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust 7 ustawy   o pomocy społecznej (rez. celowa b.p. poz. 25; działanie 13.1.1.1.) Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 853

  • 3.029,40 zł– zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu ujęcia w planie finansowym środków związanych z realizacją projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z aneksem  nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Dział 921

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Kierownika Referatu Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Krajnik).

Dział 926

  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w celu uregulowania wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostki
  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Kierownika Referatu Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Pniewo).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz