Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.01.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Włodkowice na kadencję 2015 - 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.01.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 stycznia 2015r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Włodkowice na kadencję 2015 - 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 25 ust.1 Statutu sołectwa Włodkowice, stanowiącego załącznik Nr 24 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Włodkowice.

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Włodkowice w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2015 - 2019.

  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 19 stycznia 2015 r. o godz. 1800 na posesji Państwa Haliny i Henryka Hancewiczów, Włodkowice 5.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Włodkowice.

  1. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Włodkowice bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz opiekunowi sołectwa Włodkowice – pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną przez Panią Lidię Paczkowską rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa Włodkowic - należy przeprowadzić wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Włodkowice na kadencję 2015 – 2019.

Sporządziła:
Izabela Buckowska