Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień   z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12
600     Transport i łączność 12
60095   Pozostała działalność 12
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12
OGÓŁEM 12

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12
600     Transport i łączność 12
60095   Pozostała działalność 12
4300 Zakup usług pozostałych 12
OGÓŁEM 12

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.970 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.970
926     Kultura fizyczna 2.970
92601   Obiekty sportowe 2.970
4300 Zakup usług pozostałych 2.970
OGÓŁEM 2.970

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.970 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.970
926     Kultura fizyczna 2.970
92601   Obiekty sportowe 2.970
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.970
OGÓŁEM 2.970

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Dział 600

  • 12 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Porozumieniem z Gminą Miasta Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z porozumieniem dotacja zostanie wykorzystana na obsługę linii komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin z Gminą Gryfino na odcinkach przebiegających przez teren Gminy Miasto Szczecin

Dział 926

  • 2.970 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego zakwalifikowania środków finansowych w zakresie realizacji zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Gardno).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz