Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2015 - 2019

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lutego 2015r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2015 - 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 25 statutów sołectw, stanowiących załączniki od nr 1 do 23 oraz od nr 25 do nr 27 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Gryfino, za wyjątkiem sołectw Parsówek i Włodkowice.

  1. Zwołuję wyborcze zebrania wiejskie w sołectwach w terminach określonych w harmonogramie wyborczych zebrań wiejskich stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy danego sołectwa.

  1. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz opiekunom sołectw – pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicach ogłoszeń sołectw.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W miesiącach luty, marzec i kwiecień 2015 r. upływa kadencja sołtysów i rad sołeckich (za wyjątkiem sołectwa Włodkowice – sołtys na kadencję 2015 -2019 wybrany w styczniu  2015 r. oraz za wyjątkiem sołectwa Parsówek – kadencja kończy się 3 lipca 2015 r.).
W związku z powyższym należy przeprowadzić wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019.

Sporządziła:
Izabela Buckowska