Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 395.418,51 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 395.418,51
010        Rolnictwo i łowiectwo 395.418,51
01095   Pozostała działalność 395.418,51
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 395.418,51
  OGÓŁEM   395.418,51

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 395.418,51 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 395.418,51
010     Rolnictwo i łowiectwo 395.418,51
01095   Pozostała działalność 395.418,51
4300 Zakup usług pozostałych 7.753,30
4430 Różne opłaty i składki 387.665,21
  OGÓŁEM 395.418,51

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Dział 010

  • 395.418,51 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z  wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z otrzymaniem dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz