Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 222.620,43 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 222.620,43
801     Oświata i wychowanie 207.888,43
80101   Szkoły podstawowe 123.790,64
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 123.790,64
80110   Gimnazja 84.097,79
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 84.097,79
852     Pomoc społeczna 14.732
85228   Usługi opiekuńcze i specjalisty 14.732
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.732
OGÓŁEM 222.620,43

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 225.494,49 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 81.586,16
801     Oświata i wychowanie 81.586,16
80101   Szkoły podstawowe 29.262,54
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.262,54
80110   Gimnazja 52.323,62
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 52.323,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 14.799,61
801     Oświata i wychowanie 14.799,61
80110   Gimnazja 14.799,61
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.799,61
Zespół Szkół w Gardnie 19.173,90
801     Oświata i wychowanie 19.173,90
80101   Szkoły podstawowe 11.499,10
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.499,10
80110   Gimnazja 7.674,80
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.674,80
Zespół Szkół w Chwarstnicy 17.939,16
801     Oświata i wychowanie 17.939,16
80101   Szkoły podstawowe 8.639,40
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.639,40
80110   Gimnazja 9.299,76
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.299,76
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 39.317,16
801     Oświata i wychowanie 39.317,16
80101   Szkoły podstawowe 39.317,16
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39.317,16
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 25.888,07
801     Oświata i wychowanie 25.888,07
80101   Szkoły podstawowe 25.888,07
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25.888,07
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 4.269,70
801     Oświata i wychowanie 4.269,70
80101   Szkoły podstawowe 4.269,70
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.269,70
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4.914,67
801     Oświata i wychowanie 4.914,67
80101   Szkoły podstawowe 4.914,67
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.914,67
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.874,06
852     Pomoc społeczna 2.874,06
85295   Pozostała działalność 2.874,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.874,06
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gryfinie 14.732
852     Pomoc społeczna 14.732
85228   Usługi opiekuńcze i specjalisty 14.732
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.732
OGÓŁEM 225.494,49

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.874,06 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.874,06
852     Pomoc społeczna 2.874,06
85295   Pozostała działalność 2.874,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.874,06
OGÓŁEM 2.874,06

§  4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  155.452 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 151.452
750     Administracja publiczna 27.000
75011   Urzędy wojewódzkie 6.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 21.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.400
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.400
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.400
758     Różne rozliczenia 118.702
75818   Rezerwy ogólne i celowe  118.702
4810 Rezerwy   (rez. ogólna) 53.000
4810 Rezerwy   (rez. celowa) 65.702
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.350
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
92195   Pozostała działalność 350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77
4300 Zakup usług pozostałych 273
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 4.000
926     Kultura fizyczna 4.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
OGÓŁEM 155.452

§  5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 155.452 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 151.452
750     Administracja publiczna 80.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 80.000
4300 Zakup usług pozostałych 80.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.400
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.400
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.400
758     Różne rozliczenia 65.702
75814   Różne rozliczenia finansowe 65.702
4430 Różne opłaty i składki 65.702
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.350
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
92195   Pozostała działalność 350
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 4.000
926     Kultura fizyczna 4.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
OGÓŁEM 155.452

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Dział 750

80.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność (53.000 z rezerwy ogólnej).

Dział 754

  • 2.400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane ze szkoleniami strażaków OSP.

Dział 758

  • 65.702 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na zwrot podatku od nieruchomości w związku z uchyleniem decyzji przez SKO Szczecin (z rezerwy celowej).

Dział 801

  • 207.888,43 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 343/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw ( działanie 3.1.2.6.)

Dział 852

  • 2.874,06 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z uchyleniem Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zadanie będzie realizował Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

  • 14.732 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 352/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej ( działanie 13.1.1.2.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 921

  • 150 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Chlebowo – organizacja festynu).

  • 200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Żórawie – Turniej Siatkówki Plażowej i festyn).

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury

Dział 926

  • 4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczeniu środków na przeglądy techniczne boisk wiejskich.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda