Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.117.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.117.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. z późniejszymi zmianami, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, poz. 443) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

  1. Małgorzata Cymbik – Przewodnicząca Komisji,
  2. Andrzej Skrouba – Wiceprzewodniczący Komisji,
  3. Helena Bobrowicz – Sekretarz Komisji,
  4. Iwona Cehak – Członek Komisji,
  5. Wiesław Makay – Członek Komisji.

§ 2. Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wprowadzony zarządzeniem Nr 0151-57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2010 r.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.18.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno  – architektoniczną, jako organ doradczy oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania.  Na podstawie zarządzenia Nr 0151-57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2010 r., działa Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.  Skład osobowy komisji ustalany jest na trzyletnią kadencję. Zgodnie z § 1 ust. 6, odwołanie któregoś z Członków Komisji może nastąpić w wyniku decyzji Burmistrza, na wniosek zainteresowanego lub na wniosek strony, która udzielała rekomendacji.
Przed upływem trzyletniej kadencji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino odwołał sekretarza Komisji i wyznaczył do pełnienia tej funkcji inną osobę. Tym samym, konieczna była zmiana Zarządzenia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza  Tomasz Miler

Sporządziła:
Helena Bobrowicz