Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 maja 2015 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz.532) w związku z Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 rok dokonuje się w związku z otrzymaniem Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 64/2015, w którym uległy zmianie kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2015 r.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda