Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2015 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0827 ha (KW SZ1Y/00033072/1), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 3025/2015 z dnia 8.07.2015 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej - Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz MilerUzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Zbywana działka została nabyta przez sprzedającego w 2010 r. od Gminy Gryfino.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 3025/2015 z dn. 8.07.2015 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki oznaczonej nr 606 o pow. 0,0827 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, za cenę 118.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne oraz podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska