Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  84.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 84.900
758     Różne rozliczenia 84.900
75818   Rezerwy ogólne i celowe  84.900
4810 Rezerwy     (rez. ogólna) 84.900
OGÓŁEM 84.900

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 84.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 84.100
750     Administracja publiczna 84.100
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.100
4270 Zakup usług remontowych 60.000
Zespół Szkół w Gardnie 800
801     Oświata i wychowanie 800
80101   Szkoły podstawowe 700
4300 Zakup usług pozostałych 700
80110   Gimnazja 100
4300 Zakup usług pozostałych 100
OGÓŁEM 84.900

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750, 758 (rez. ogólna)

  • 60.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń biurowych urzędu (roboty budowlane, wymiana okien, przeniesienie alarmów, itp.).
  • 24.100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli biurowych na potrzeby Wydziału Finansowo-Księgowego, Referatu Spraw Społecznych i Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 801, 758 (rez. ogólna)

  • 800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie warsztatów z robotyki z klocków lego  z okazji Dnia Dziecka (500 zł) oraz na dofinansowanie przejazdu pociągiem   3 uczniów ze Szczecina do Warszawy na Festiwal Mistrzów Kodowania (300 zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła
Milena Świeboda