Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lipca 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

- działki nr 191 o pow. 780 m2 w wysokości - 71.000,-zł (siedemdziesiąt jeden tys. zł),
- działki nr 192 o pow. 567 m2 w wysokości - 50.000,-zł (pięćdziesiąt tys. zł),
- działki nr 193 o pow. 564 m? w wysokości - 53.000,-zł (pięćdziesiąt trzy tys. zł),
- działki nr 194 o pow. 533 m2 w wysokości - 50.000,-zł (pięćdziesiąt tys. zł),
- działki nr 195 o pow. 505 m2 w wysokości - 48.000,-zł (czterdzieści osiem tys. zł),
- działki nr 199 o pow. 620 m2 w wysokości - 60.000,-zł (sześćdziesiąt tys. zł),
- działki nr 201 o pow. 560 m2 w wysokości - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),
- działki nr 202 o pow. 530 m2 w wysokości - 51.000,-zł (pięćdziesiąt jeden tys. zł),
- działki nr 203 o pow. 590 m2 w wysokości - 57.000,-zł (pięćdziesiąt siedem tys. zł),
- działki nr 204 o pow. 563 m2 w wysokości - 53.000,-zł (pięćdziesiąt trzy tys. zł),
- działki nr 205 o pow. 637 m2 w wysokości - 64.000,-zł (sześćdziesiąt cztery tys. zł),
- działki nr 206 o pow. 569 m2 w wysokości - 57.000,-zł (pięćdziesiąt siedem tys. zł),
- działki nr 207 o pow. 659 m2 w wysokości - 66.000,-zł (sześćdziesiąt sześć tys. zł),
- działki nr 208 o pow. 589 m2 w wysokości - 57.000,-zł (pięćdziesiąt siedem tys. zł),
- działki nr 209 o pow. 621 m2 w wysokości - 62.000,-zł (sześćdziesiąt dwa tys. zł),

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz MilerU z a s a d n i e n i e

Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr działek: 191, 192, 193, 194, 195, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 i 209, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, uchwałą Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2015 r., przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska