Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego, które mieści się w sferze zadań publicznych, o którym mowa jest w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Ponadto zlecanie realizacji zadań jest zgodne z Rocznym Programem Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządził:
Daniel Cieślak