Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.63.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 12 ust. 3 i 4 Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. z 2015r. poz. 1100 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Tracą moc Zarządzenie Nr 0151-115/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej, Zarządzenie Nr 0151-1/07 z 05 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-115/05 z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej oraz Zarządzenie Nr 0050.11.2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/07 z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. z 2015r. poz. 1100) Rada Miejska w Gryfinie ustaliła zasady dotyczące najmu lokali komunalnych, z zasobu mieszkaniowego. Zgodnie z § 12 ust. 3 i 4 przedmiotowej uchwały, w celu zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków Burmistrz zarządzeniem powoła Komisję Mieszkaniową i określi jej skład, oraz tryb pracy. Jednocześnie zarządzenie winno określić dokumenty niezbędne do prawidłowej pracy Komisji Mieszkaniowej oraz ich wzory.
Stosownie do powyższego opracowano Regulamin Komisji Mieszkaniowej oraz określono wzory dokumentów niezbędnych do pracy Komisji.

Sporządziła:
Janina Major