Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88. 2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 – 2025

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88. 2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2015 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art. 226 ust 1 i 2a, art. 227, art. 229, art.230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gryfino na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn