Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 5.069,10 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.069,10
010     Rolnictwo i łowiectwo 5.069,10
01095   Pozostała działalność 5.069,10
4300 Zakup usług pozostałych 5.069,10
OGÓŁEM 5.069,10

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 5.069,10 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.069,10
010     Rolnictwo i łowiectwo 5.069,10
01095   Pozostała działalność 5.069,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.069,10
OGÓŁEM 5.069,10

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  10.994 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.000
630     Turystyka 6.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.064
801     Oświata i wychowanie 1.064
80104   Przedszkola 1.064
4300 Zakup usług pozostałych 1.064
Zespół Szkół w Gardnie 3.930
801     Oświata i wychowanie 3.930
80110   Gimnazja 3.930
4300 Zakup usług pozostałych 559
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.371
OGÓŁEM 10.994

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.994 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.000
630     Turystyka 6.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.064
801     Oświata i wychowanie 1.064
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.064
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.064
Zespół Szkół w Gardnie 3.930
801     Oświata i wychowanie 3.930
80101   Szkoły podstawowe 1.050
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.050
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.880
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880
OGÓŁEM 10.994

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 010

  • 5.069,10 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z  wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z planowanymi zakupami sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań, zgodnie  z § 2  ustawy z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Dział 630

  • 6.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej”.

Dział 801

  • 1.064 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • 3.930 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gardnie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

 

Sprawdziła:
Milena Świeboda