Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR LII/424/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13 § 1-3 oraz art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 1057, zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r. poz. 1943) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w opisie tabeli prostuje się omyłki pisarskie poprzez zastąpienie wyrazów „Numer stałego obwodu wyborczego” na wyrazy „Numer stałego obwodu głosowania” oraz zastąpienie wyrazów „Granice obwodu wyborczego” na wyrazy „Granice obwodu głosowania”,
  2. w stałym obwodzie głosowania nr 3 w siedzibie obwodowej komisji wyborczej zmienia się wyrazy: „Klub Nauczyciela” na wyrazy „Przedszkole nr 4”,
  3. w granicach stałego obwodu głosowania nr 5 po wyrazach „Władysława Łokietka” dodaje się wyrazy: „Żołnierzy Wyklętych”,

§ 2. Podział Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W załączniku do Uchwały Nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych popełniono oczywiste błędy pisarskie omyłkowo wpisując w rubryce opisu tabeli: „Numer stałego obwodu wyborczego” zamiast „Numer stałego obwodu głosowania” oraz „Granice obwodu wyborczego” zamiast „Granice obwodu głosowania”.

Ponadto w projekcie uchwały wprowadzono zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej stałego obwodu nr 3. Nowa lokalizacja pozostała w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 17 w Gryfinie, jednak jako miejsce wskazano nowo otwarte Przedszkole nr 4. Lokal ten dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowo wprowadzono zmianę w granicach stałego obwodu głosowania nr 5 poprzez dopisanie nowej nazwy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Dokonana zmiana jest następstwem podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLII/380/14 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Rapackiego na ulicę Żołnierzy Wyklętych.
Ulica ta jest niezamieszkała.

Przedmiotowe nowelizacje mają charakter porządkowy i nie powodują zmian granic w obwodach wyborczych.

Sporządziła:
Justyna Satanowska