Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/426/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie.

UCHWAŁA NR LII/426/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę „ul. Wiosenna”, drodze składającej się z działek oznaczonych numerami 494 i 488/10, położonych w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino oraz drodze składającej się z działek oznaczonych numerami 176/37 i 176/11 (w części), położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie.

§ 2. Nadać nazwę „ul. Jesienna” drodze składającej się z działek oznaczonych numerami 176/39, 176/11 oraz 180 (w części), położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie.

§ 3. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom. 

Uchwałą Nr XIX/147/03 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej, nastąpiła zmiana planu terenu położonego w obrębach ewidencyjnych 4 m. Gryfino oraz Żórawie.
W wyniku podziału nieruchomości powstały wydzielone drogi gminne, oznaczone numerami działek 494, 488/10, położone w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino oraz numerami działek 176/37, 176/11, 180 położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie. Drogi te posiadają symbol KD – droga gminna tj. ulica dojazdowa.
Droga oznaczona numerem działki 176/39, położona w obrębie ewidencyjnym Żórawie, posiada symbol KL – droga gminna tj. ulica lokalna.
W celu uporządkowania danych adresowych, przy nadawaniu numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych, powstających na nieruchomościach, należy drogom dojazdowym do tych budynków nadać nazwę ulica Wiosenna i ulica Jesienna jak w treści uchwały.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 1072), podejmowanie uchwał w sprawach między innymi nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz 843, 1446, 1543, Dz. U. z 2014 r. poz. 659), należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
U. Włodarczyk