Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/430/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR LII/430/14  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.016 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80104   Przedszkola 1.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.016
926     Kultura fizyczna 1.916
92601   Obiekty sportowe 1.916
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.916
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.100
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.100
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.100
OGÓŁEM 4.016

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 31.792 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.016
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.100
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100
926     Kultura fizyczna 1.916
92601   Obiekty sportowe 1.916
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 440
4300 Zakup usług pozostałych 1.476
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80104   Przedszkola 1.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 20.435
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.435
85395   Pozostała działalność 20.435
3119 Świadczenia społeczne 20.435
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 7.341
926     Kultura fizyczna 7.341
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.341
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.611
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.730
OGÓŁEM 31.792

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 27.776 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 20.435
852     Pomoc społeczna 20.435
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.435
3110 Świadczenia społeczne 20.435
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 7.341
630     Turystyka 7.341
63095   Pozostała działalność 7.341
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 316
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 825
OGÓŁEM 27.776

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Dział  801

  • 1.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny.

Dział  852, 853

  • 20.435 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział  921

  • 800 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz sołectwa Wirów.
  • 300 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa na rzecz sołectwa Nowe Czarnowo.

Dział  926, 630

  • 1.916 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczenia (wiata w Wysokiej Gryfińskiej i naciągi na słupki  w Steklnie).
  • 7.341 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się boiskami i placami zabaw. Środki przenosi się z działu 630 ponieważ ratownicy zatrudnieni  na umowy zlecenie nad jeziorem Steklno pozostawali w stosunku pracy z innymi pracodawcami.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz