Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR LII/434/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r.  Nr 45, poz. 236) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, poz. 1529; z 2013 r. poz. 1014; z 2014 r. poz. 1051) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się uprawnienia pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość cen biletów i opłat za przewóz rzeczy, obowiązujących w komunikacji autobusowej w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

  1. Wykaz cen biletów jednorazowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
  2. Wykaz cen biletów miesięcznych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
  3. Wykaz cen biletów okresowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
  4. Wykaz opłat za przewóz rzeczy w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
  5. W przypadku zmian nazw przystanków wskazanych w Załącznikach 2-4 do niniejszej Uchwały, ceny biletów określone w tych Załącznikach stosuje się odpowiednio.

§ 3. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, pobieranych  w przypadku:

  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie;
  4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Organizowany przez Gminę Gryfino publiczny transport zbiorowy, oprócz ulg ustawowych w komunikacji autobusowej, uwzględnia również uprawnienia pasażerów do korzystania z ulgowych przejazdów  w oparciu o tzw. „ulgi pozaustawowe”. Uprawnienia te stosowane są obecnie wyłącznie w przejazdach autobusowych na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra (dotychczasowe linie nr „1”, „1A”, „1B”, „2”, „2A”) oraz na linii sezonowej. W związku z zamiarem wprowadzenia jednolitego systemu ulg pozaustawowych, przysługujących pasażerom korzystającym z komunikacji autobusowej w obrębie wszystkich linii komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino, niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Wspomniana uchwała ustala również ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych, a także opłaty za przewóz rzeczy w komunikacji autobusowej na wszystkich liniach organizowanych przez Gminę Gryfino, wprowadzając także sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, naliczanych przez przewoźnika, który będzie obsługiwać gminny system komunikacyjny.
Zakres regulowany przedmiotową uchwałą wynika z przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, poz. 1529; z 2013 r. poz. 1014; z 2014 r. poz. 1051).

Sporządził:
Mariusz Tarka