Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/423/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA NR LII/423/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 421 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 2925, zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 598) wprowadza się następującą zmianę:

  • w okręgu wyborczym nr 5 dodaje się wyrazy: „Żołnierzy Wyklętych”.

§ 2. Podział Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie do uchwały:

W związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLII/380/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Rapackiego na ulicę Żołnierzy Wyklętych nastąpiła konieczność dokonania zmiany granicy okręgu wyborczego nr 5 poprzez dopisanie nowej nazwy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Ulica ta jest niezamieszkała. Przedmiotowa nowelizacja ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych.

Sporządziła:
Justyna Satanowska