Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2014 r.


w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i  Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z zarządzeniem Nr 0152 – 60/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie” oraz „Instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie” zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-41/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Arkadiusza Rybickiego na Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych.

§ 2. Wyznaczam Pana Ryszarda Stempińskiego na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

§ 3. Wyznaczam Pana Daniela Adamczyka na Administratora Systemów Informatycznych (ASI).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji i Administratorowi Systemów Informatycznych.

§ 5. Uchyla się § 4 – 6 Zarządzenia Nr 0152-60/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie" oraz "Instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 6. Tracą moc zarządzenia Nr 0152-42/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  22 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zarządzenie Nr 0152-46/08 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z wyznaczeniem na Pełnomocnika Administratora Ochrony Danych Osobowych Pana Arkadiusza Rybickiego oraz uaktualnieniem dotychczasowych wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie ochrony danych osobowych należy dokonań zmian w zarządzeniach, które regulowały ww. materię.

Sporządziła:
Beata Pluskota