Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 39 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1050 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego Zarządzeniem Nr 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.2.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.17.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 marca 2013 r., dodaje się w § 5 punkt 5 w brzmieniu:
„5. Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w § 5 punkt 4, wysokość tego wynagrodzenia przekroczy maksymalną kwotę przewidzianą dla danej kategorii zaszeregowania miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,  dopuszcza się zmianę kategorii na wyższą w celu realizacji zapisu, o którym mowa § 5 punkt 4”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
Uzasadnienie

Pracodawca decydując się na zmianę obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, uregulował kwestię możliwości podwyższenia kategorii zaszeregowania miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, w związku
z jego zadeklarowanym przejściem na emeryturę.

Sporządziła: Beata Pluskota