Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLI sesji w dniu 28 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLI sesji w dniu 28 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLI/355/14 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2013 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLI/356/14 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/357/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/358/14 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLI/359/14 nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury Gryfiński Dom Kultury
XLI/360/14 wyboru przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLI/361/14 powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLI/362/14 określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XLI/363/14 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków albo żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XLI/364/14 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 Skarbnik Miasta i Gminy
XLI/365/14 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025 Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XLI sesji w dniu 28 stycznia 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.