Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.37.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 października  2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.37.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 października  2014 r.
 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P.2014.903) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustanawiam Pana Daniela Adamczyka gminnym koordynatorem zastosowania programu informatycznego na obszarze gminy Gryfino  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1 jego obowiązki przejmuje Pan Ryszard Stempiński.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Gryfino:

Nr obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Imię i nazwisko operatora
1 Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryfino  Monika Kisielica
2 Przedszkole nr 2 w Gryfinie ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino  Małgorzata Lewandowska
3 Przedszkole nr 4 w Gryfinie ul. Tadeusza Kościuszki 17, 74-100 Gryfino   Edyta Matyszczyk
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino   Daniel Cieślak
5 Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino   Barbara Lefik
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino   Dorota Koleda
7 Przedszkole nr 5 w Gryfinie ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino   Ewa Filip
8 Przedszkole nr 3 w Gryfinie ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-100 Gryfino   Joanna Ekiert
9 Zespół Szkół w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino   Natalia Szatanik
10 Biblioteka Publiczna Filia Górny Taras w Gryfinie ul. Krasińskiego 87a, 74-100 Gryfino   Monika Ferens
11 Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino Iwona Adamczyk
12 Przedszkole nr 1 w Gryfinie
ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino
 Joanna Kowalska
13 Świetlica Wiejska w Czepinie
ul. Gryfińska 46, 74-100 Gryfino
Agnieszka Wernikowska
14 Szkoła Podstawowa w Radziszewie
ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino
Mariusz Tarka
15 Zespół Szkół w Gardnie
ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino
Tomasz Pękalski
16 Świetlica Wiejska w Dołgich
Dołgie 12a, 74-100 Gryfino
Kinga Rataj
17 Świetlica Wiejska w Wełtyniu
ul. Niepodległości 18, 74-100 Gryfino
Agnieszka Juszczak
18 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Nowe Czarnowo 66, 74-100 Gryfino
Olga Ostrówka
19 Lokal usługowy w Pniewie
ul. Gryfińska 20 A, 74-100 Gryfino
Krzysztof Czosnowski
20 Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Dębce 11, 74 – 100 Gryfino
Aleksandra Olchowska
21 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Parkowa 5, 74 – 100 Gryfino
Aneta Sadowska


§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P.2014.903).

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gryfinie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
 UZASADNIENIE
Przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P.2014.903) zobowiązują Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze gminy Gryfino.

Sporządził:
Daniel Adamczyk