Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.18.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIV sesji w dniu 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.18.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIV sesji w dniu 29 maja 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 maja 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLIV/381/14 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XLIV/382/14 zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLIV/383/14 zwiększenia środków funduszu sołeckiego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/
Skarbnik Miasta i Gminy
XLIV/384/14 ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wełtyń” Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLIV/385/14 przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obszarze geodezyjnym Parsówek-Sobieradz Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLIV/386/14 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIV/387/14 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XLIV/388/14 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XLIV/389/14 zmiany Uchwały Nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XLIV/390/14 zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 Skarbnik Miasta i Gminy
XLIV/391/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XLIV/392/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 maja 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLIV sesji w dniu 29 maja 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.