Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.38.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 października 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

ZARZĄDZENIE NR 120.38.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 października 2014r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r, poz. 330 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014r. oraz Nr 120.25.2014 z dnia 6 sierpnia 2014r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję celem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w składzie:

  • Przewodnicząca: Aneta Raciborska
  • Członek: Renata Kuryło
  • Członek: Daniel Adamczyk

§ 2. Inwentaryzację użyczonego sprzętu i oprogramowania przeprowadzić w dniach od 20 listopada 2014r. do 21 listopada 2014r.

§ 3. Dokonać inwentaryzacji według stanu na dzień 20.11.2014r.

§ 4. Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodnicząca Komisji przedłoży arkusz spisu z natury Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich w celu przekazania informacji jednostce użyczającej.

§ 5. Za prawidłowy i terminowy przebieg inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania odpowiedzialna jest Przewodnicząca Komisji.

§ 6. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r, poz. 330 z późn. zm.) oraz zapisami § 3 ust. 1 pkt. 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 biorący w użyczenie ma obowiązek corocznie przeprowadzać spis z natury sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia i przesyłać w terminie do dnia 1 grudnia do siedziby Użyczającego oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem arkusze spisowe.

Sporządziła:
Justyna Satanowska