Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Gryfińskiego Domu Kultury.

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 kwietnia 2014 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Gryfińskiego Domu Kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Gryfińskiego Domu Kultury rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

  1. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
  2. Przekazanie składników majątku (środków trwałych) następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Wymienione w załączniku do zarządzenia rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) stanowią wyposażenie pomieszczeń biurowych Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Bolesława Chrobrego 48 oraz Centrum Informacji Turystycznej w budynku przy ul. Nadodrzańskiej 1.
Zasadnym jest przekazanie ww. przedmiotów podmiotowi wskazanemu w zarządzeniu, który jest aktualnym ich użytkownikiem.

Sporządziła:
Izabela Buckowska