Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.41.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.41.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 grudnia 2014r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami), 
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami), 
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128; ze zmianami);
 6. Zarządzenie Nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP  z 2013 r., poz. 23); 
 7. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. Nr 32, poz. 255; ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Instrukcji gospodarki kasowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionym zarządzeniem  nr 120.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 kwietnia 2012 roku, a także zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.40.2012 z dnia 1 października 2012 roku,  zarządzeniem nr 120.41.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 października 2012 r. i  zarządzeniem nr 120.32.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 września 2014 r., wprowadzam następujące zmiany:

 1. W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania (akceptacji) wypłat pod względem merytorycznym zmienia się zapis w pozycji 1, 2 i 3 w następujący sposób

- pozycja nr 1 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
1  Burmistrz Miasta i Gminy
 B
Mieczysław Sawaryn  

- pozycja nr 2 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
2  Zastępca Burmistrza
 BW
Paweł Nikitiński  

- pozycja nr 3 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
3  Sekretarz Gminy
 
SE
Ewa Sznajder  
 1. W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania (akceptacji) wypłat pod względem merytorycznym usuwa się zapis w pozycji  33.
 2. W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania do wypłat zmienia się zapis  w pozycji 1, 2 i 6 w następujący sposób:

- pozycja nr 1 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU

1

 Burmistrz Miasta i Gminy
 
B
Mieczysław Sawaryn  

- pozycja nr 2 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU

2

 Zastępca Burmistrza
 BW
Paweł Nikitiński  

- pozycja nr 6 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU

6

 Sekretarz Gminy
 
SE
 Ewa Sznajder  
 1. W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania do wypłat usuwa się zapis w pozycji  7.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku Zarządzeniami Nr 0050.143.2014, 0050.144.2014 i 0050.145.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2014 r. o odwołaniu Zastępców Burmistrza i powołaniu nowego Zastępcy Burmistrza oraz decyzją Burmistrza o zmianie Sekretarza zaszła konieczność wprowadzenia zmian w tabeli dotyczącej wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania wypłat pod względem merytorycznym i zatwierdzania do wypłaty w Zarządzeniu Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz