Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2014 r.


w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645 i poz. 1318) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie powołuję następujących Auditorów Wewnętrznych:

 1. Daniel Adamczyk;
 2. Iwona Adamczyk;
 3. Izabela Buckowska;
 4. Teresa Drążek;
 5. Małgorzata Dzierbicka;
 6. Joanna Ekiert;
 7. Jerzy Herwart;
 8. Grzegorz Jastrowicz;
 9. Małgorzata Kida;
 10.  Dorota Koleda;
 11. Alicja Kowalska;
 12. Renata Kuryło;
 13. Krystyna Lamperska;
 14. Janina Major;
 15. Aneta Raciborska;
 16. Roman Rataj;
 17. Justyna Satanowska;
 18. Sylwia Skrzyniarz;
 19. Ewa Sznajder;
 20. Milena Świeboda;
 21. Mariusz Tarka
 22. Iwona Szymańska - Ciepłucha.

§ 2. Zadaniem Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień  i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Koordynatorem prac Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie Auditorom Wewnętrznym wykonywanie zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 120.39.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami osobowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (rozwiązanie umowy o pracę z Panią Anną Myśko) należy dokonać zmian  w Zespole Auditorów Wewnętrznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.39.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i wprowadzić nowe wyznaczając na auditorów następujące osoby:

 1. Daniel Adamczyk;
 2. Iwona Adamczyk;
 3. Izabela Buckowska;
 4. Teresa Drążek;
 5. Małgorzata Dzierbicka;
 6. Joanna Ekiert;
 7. Jerzy Herwart;
 8. Grzegorz Jastrowicz;
 9. Małgorzata Kida;
 10. Dorota Koleda;
 11. Alicja Kowalska;
 12. Renata Kuryło;
 13. Krystyna Lamperska;
 14. Janina Major;
 15. Aneta Raciborska;
 16. Roman Rataj;
 17. Justyna Satanowska;
 18. Sylwia Skrzyniarz;
 19. Ewa Sznajder;
 20. Milena Świeboda;
 21. Mariusz Tarka
 22. Iwona Szymańska - Ciepłucha.

Przygotowała:
Angelika Szulc - Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością