Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 grudnia 2014 r. powołuję Pana Arkadiusza Rybickiego na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z odwołaniem dotychczasowego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy powołać nowego, w celu realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych.
Pan Arkadiusz Rybicki spełnia wymagania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), aby móc objąć stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska