Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LIII sesji w dniu 29 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LIII sesji w dniu 29 października 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 października 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
LIII/437/14 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/438/14 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od 1 stycznia do 28 października 2014 r. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
LIII/439/14 zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LIII/440/14 zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LIII/441/14 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LIII/442/14 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
LIII/443/14 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/444/14 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Borzym, Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl, Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki i nr 5 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/445/14 zmiany Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
LIII/446/14 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
LIII/447/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LIII/448/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LIII/449/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LIII/450/14 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
LIII/451/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 października 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na LIII sesji w dniu 29 października 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.