Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej zniszczenia.

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  z przeznaczeniem jej zniszczenia.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję w składzie:

 1. Beata Pluskota - przewodnicząca komisji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
 2. Izabela Buckowska - członek komisji, inspektor - prowadząca archiwum zakładowe,
 3. Iwona Szymańska - Ciepłucha - członek komisji, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
 4. Milena Świeboda - członek komisji, Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego,
 5. Teresa Drążek - członek komisji, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 6. Krzysztof Czosnowski - członek komisji, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji,
 7. Grzegorz Jastrowicz - członek komisji, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
 8. Mariusz Tarka - członek komisji, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
 9. Alicja Kowalska - członek komisji, Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza,
 10. Justyna Satanowska - członek komisji, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
 11. Ewa Sznajder - członek komisji, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 12. Roman Rataj - członek komisji, Komendant Straży Miejskiej,
 13. Jacenty Skwarzyński - członek komisji, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej aktowej kwalifikującej się do brakowania po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji.

3. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, którego integralną część stanowi spis dokumentacji aktowej niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Szczecinie na brakowanie dokumentacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania  w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – obligatoryjnym jest powołanie komisji dla dokonania oceny tej dokumentacji i jej wydzielenia.

Sporządziła:
Izabela Buckowska