Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 września 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 września 2014r.

zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 ze zmianami),
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami,
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128; ze zmianami);
  6. Zarządzenie Nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP z 2013 r., poz. 23);
  7. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. Nr 32, poz. 255; ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Instrukcji gospodarki kasowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionym zarządzeniem nr 120.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 kwietnia 2012 roku, a także zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.40.2012 z dnia 1 października 2012 roku, i zarządzeniem nr 120.41.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 października 2012 r., wprowadzam następujące zmiany:

1. W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania wypłat pod względem merytorycznym po pozycji nr 32 w tabeli dodaje się pozycję nr 33 w brzmieniu:

L.p.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
33 Zastępca Burmistrza
BW

Janusz Korżak

 

2. W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania wypłat pod względem merytorycznym:

 - pozycja nr 6 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
6 Naczelnik Wydziału
SKP
Iwona Szymańska-Ciepłucha  

- pozycja nr 9 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
9 Naczelnik Wydziału
BWS

Grzegorz Jastrowicz

 

- pozycja nr 21 w tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
21 Zastępca Naczelnik Wydziału
BWS

Swietłana Sochaj

 

3. W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania do wypłat po pozycji nr 6 w tabeli dodaje się pozycję nr 7 w brzmieniu:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
7 Zastępca Burmistrza
 BS

Janusz Korżak

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami kadrowymi (dodatkowe stanowisko Zastępcy Burmistrza, zmiana Naczelnika SPK oraz Naczelnika BWS i jego zastępcy) zaszła konieczność wprowadzenia zmian w tabeli dotyczącej wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania wypłat pod względem merytorycznym i zatwierdzania do wypłaty w Zarządzeniu Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz