Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  12 maja 2014 r. i Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia  2014 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie powołuję następujących Auditorów Wewnętrznych:

 1. Daniela Adamczyka;
 2. Iwonę Adamczyk;
 3. Izabelę Buckowską;
 4. Teresę Drążek;
 5. Małgorzatę Dzierbicką;
 6. Joannę Ekiert;
 7. Jerzego Herwarta;
 8. Grzegorza Jastrowicza;
 9. Małgorzatę Kidę;
 10. Dorotę Koledę;
 11. Alicję Kowalską;
 12. Renatę Kuryło;
 13. Krystynę Lamperską;
 14. Janinę Major;
 15. Anetę Raciborską;
 16. Romana Rataja;
 17. Justynę Satanowską;
 18. Sylwię Skrzyniarz;
 19. Milenę Świebodę;
 20. Mariusza Tarkę;
 21. Iwonę Szymańską - Ciepłuchę.

§ 2. Zadaniem Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień  i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Koordynatorem prac Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie Auditorom Wewnętrznym wykonywanie zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 120.5.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z powołaniem Pani Ewy Sznajder na stanowisko Pełnomocnika  ds. Systemu Zarządzania Jakością należy dokonać zmian w Zespole Auditorów Wewnętrznych. Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.5.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i wprowadzić nowe wyznaczając na auditorów następujące osoby:

1) Daniela Adamczyka;
2) Iwonę Adamczyk;
3) Izabelę Buckowską;
4) Teresę Drążek;
5) Małgorzatę Dzierbicką;
6) Joannę Ekiert;
7) Jerzego Herwarta;
8) Grzegorza Jastrowicza;
9) Małgorzatę Kidę;
10) Dorotę Koledę;
11) Alicję Kowalską;
12) Renatę Kuryło;
13) Krystynę Lamperską;
14) Janinę Major;
15) Anetę Raciborską;
16) Romana Rataja;
17) Justynę Satanowską;
18) Sylwię Skrzyniarz;
19) Milenę Świebodę;
20) Mariusza Tarkę;
21) Iwonę Szymańską - Ciepłuchę.

Przygotowała:
Angelika Szulc - Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością