Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja  2014 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (M.P.2014 poz. 177)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawiam Pana Daniela Adamczyka gminnym koordynatorem zastosowania programu informatycznego na obszarze gminy Gryfino  w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

  1. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1 jego obowiązki przejmują: Ryszard Stempiński oraz Tomasz Pękalski.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Gryfino:

Numer obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Nazwisko i imię 
operatora
1 Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie, ul. Szczecińska 17 Ważyńska-Piaskowska Małgorzata
2 Przedszkole Nr 2 w Gryfinie, ul. Bolesława Krzywoustego 5 Olchowska Aleksandra
3 Klub Nauczyciela w Gryfinie, ul. Tadeusza Kościuszki 17 Matyszczyk Edyta
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
ul. Niepodległości 16
Grzegorczyk Agnieszka
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie, ul. Łużycka 22 Marcjasz Beata
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Gryfinie,
ul. Łużycka 91
Sochaj Swietłana
7 Przedszkole Nr 5  w Gryfinie, ul. Stefana Żeromskiego 12 Wójciak Anna 
8 Przedszkole Nr 3  w Gryfinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ekiert Joanna
9 Zespół Szkół w Gryfinie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70 Ostrówka Olga
10 Biblioteka Publiczna Filia Górny Taras w Gryfinie,
ul. Krasińskiego 87a
Raciborska Aneta
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie, ul. 9 Maja 4 Adamczyk Iwona
12 Przedszkole Nr 1 w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 11 Kowalska Joanna
13 Świetlica Wiejska w Czepinie, ul. Gryfińska 46 Tarka Mariusz  
14 Szkoła Podstawowa  w Radziszewie, ul. Szczecińska 54 Tarka Mariusz
15 Zespół Szkół  w Gardnie, ul. Niepodległości 1 Pękalski Tomasz
16 Świetlica Wiejska w Dołgich, Dołgie 12a Rataj Kinga
17 Świetlica Wiejska  w Wełtyniu ul. Niepodległości 18 Bobrowicz Helena
18 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
Nowe Czarnowo 66
Stempiński Ryszard
19 Lokal usługowy w Pniewie, ul. Gryfińska 20A Adamczyk Iwona
20 Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, Dębce 11 Pękalski Tomasz
21 Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie,
Nowe Czarnowo 70
Stempiński Ryszard
22 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Parkowa 5 Lewandowska Małgorzata

§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (M.P.2014 poz. 177).

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołu głosowania w obwodzie przez Rejonową Komisję Wyborczą w Szczecinie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE  

Zarządzenie przez Prezydenta RP terminu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. obliguje organy wykonawcze w sprawach organizacyjnych wyborów (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)  do podjęcia działań wynikających z kalendarza wyborczego ustalonego dla ww. wyborów oraz  z realizacji przepisów prawa ustanawianych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Sporządził:
Daniel Adamczyk