Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 września 2014 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330  ze zmianami), a także art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

W paragrafie 27 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.20.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.42.2012 z dnia 4 października 2012 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.44.2013 z dnia 24 września 2013 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.62.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku, dodaje się pkt 14, 15 i 16, które otrzymują brzmienie:

„14. Przy realizacji zadania pod nazwą „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin” stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WBI – Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin oraz PKI – Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin.

15. Przy realizacji zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu mikrobusu” stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WBJ – Dofinansowanie zakupu mikrobusu oraz PKJ – Dofinansowanie zakupu mikrobusu.

16. Przy realizacji zadania pod nazwą „Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie m. Gryfino” stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WBK – Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie m. Gryfino oraz PKK – Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie m. Gryfino.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmian w paragrafie 27 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, poprzez dodanie pkt 14, 15 i 16 jest konieczne w związku z realizacja nowych zadań pn:

  • „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin”,
  • „Dofinansowanie zakupu mikrobusu”,
  • „Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie m. Gryfino”.