Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.36.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LII sesji w dniu 25 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.36.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LII sesji w dniu 25 września 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 września 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
LII/423/14 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
LII/424/14 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
LII/425/14 utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
LII/426/14 nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LII/427/14 przekazania środków finansowych dla Policji Wydział Zarządzania Kryzysowego/

Skarbnik Miasta i Gminy

LII/428/14 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2014 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/

Skarbnik Miasta i Gminy

LII/429/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LII/430/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LII/431/14 prowadzenia przez Gminę Gryfino działalności w zakresie telekomunikacji Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
LII/432/14 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
LII/433/14 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
LII/434/14 ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
LII/435/14 wyrażenia opinii o ustanowieniu na działce nr 14/2 obręb Krajnik lasu ochronnego (wodochronnego) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
LII/436/14 przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2014-2018” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 września 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na LII sesji w dniu 25 września 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.