Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2014 BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za święta przypadające w soboty.

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2014
BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.


w sprawie ustalenia w 2014 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie za święta przypadające w soboty.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz  (Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zmianami) § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dni wolne od pracy za święta przypadające w dni wolne od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy– soboty w roku 2014 r.:

  • za dzień 3 maja – wolnym dniem będzie 2 maja 2014 r.
  • za dzień 1 listopada – wolnym dniem będzie 3 listopada 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 130 § 2 Kodeksu pracy, święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zasadnym zatem jest wyznaczenie w bieżącym roku dni wolnych od pracy za dni świąteczne przypadające w sobotę tj. 3 maja i 1 listopada 2014 r. Biorąc pod uwagę powyższe w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie dniami dodatkowo wolnymi od pracy w 2014 r. będą 2 maja i 3 listopada 2014 r.

Sporządziła:
Anna Wójciak