Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/186/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym

UCHWAŁA NR XXI/186/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 maja 2012 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985, Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. nr 175, poz. 1457; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym wprowadza się następujące zmiany:

  1. po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
    „§ 5a. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille`a stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
  2. dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie w dniu 26 kwietnia 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XX/185/12 w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym, w której nie określiła w załączniku do uchwały wzoru nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille`a. Przepisy ustawy o referendum lokalnym precyzują wymogi dotyczące uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum, podejmowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Konieczne zatem staje się podjęcie uchwały, ustanawiającej w załączniku wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille`a.