Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/181/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

UCHWAŁA NR XX/181/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Gryfino w kwocie stanowiącej 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) przewiduje sprawowanie opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna lub przez nianie.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych, który powinien być prowadzony przez burmistrza.
Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W niniejszej uchwale proponuje się opłatę za wpis do rejestru w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, aktualnie kwota ta wynosi 75 zł.

Sporządziła:
Marta Karpicka