Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/180/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

UCHWAŁA NR XX/180/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) i art. 43, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, za jeden miesiąc w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679,  z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
  2. Opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz opłatę za wyżywienie wnosi się na rzecz gminy.
  3. Zmiana opłaty następuje z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  4. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz § 2 podawana jest do wiadomości rodzicom przez dziennego opiekuna. 

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy dzień pobytu dziecka u dziennego opiekuna.

§ 3. Opłaty o której mowa w § 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka  u dziennego opiekuna.

§ 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w przypadku dziecka z orzeczeniem  o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłaty o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna w wysokości 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy  o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) na rzecz Gminy Gryfino.
W niniejszej uchwale zaproponowano opłatę miesięczną za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. w roku 2012 - 300 zł), maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. w roku 2012 - 7,5zł), za każdy dzień pobytu dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna w wysokości 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. w roku 2012 – 5 250 zł) za każdy miesiąc pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 192 poz. 1141), od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 500,00 zł.