Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/185/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym

UCHWAŁA NR XX/185/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić na terenie Gminy Gryfino referendum lokalne, dotyczące lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną  z przemysłem jądrowym na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Datę referendum o którym mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 10 czerwca 2012 roku.

§ 3. Ustala się następującą treść pytania referendum:

  1. „Czy jesteś za lokalizacją elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym na terenie Gminy Gryfino?”
  2. Pod pytaniem będą umieszczone dwa warianty odpowiedzi: „Tak”, „Nie”.

§ 4. Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Kalendarz czynności związanych z referendum zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie po analizie zaktualizowanej strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. dostrzegła potrzebę zintensyfikowania swoich działań zmierzających do rozwoju branży energetycznej na terenie Gminy Gryfino. W związku z olbrzymimi trudnościami Grupy PGE na płaszczyźnie współpracy z samorządami lokalnymi, dotyczącej zwłaszcza lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, Rada Miejska w Gryfinie postanowiła włączyć się w ten istotny proces, poprzez tworzenie przyjaznej polityki podatkowej, a także wspieranie Grupy w promowaniu energetyki jądrowej. Przedmiotowa uchwała ma także w swej konsekwencji zachęcić PGE Polską Grupę Energetyczną S.A.
i polski rząd do włączenia Gminy Gryfino na listę potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej. Warunkiem koniecznym dalszej pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rzecz rozwoju przemysłu energetycznego na terenie Gminy Gryfino, w tym w szczególności gałęzi energetyki jądrowej, jest uzyskanie od mieszkańców wiążącej odpowiedzi na pytanie sformułowane w treści uchwały.