Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

UCHWAŁA NR XVIII/155/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej, stanowiącej własność prywatną, oznaczonej numerem działki 50/13 o powierzchni 0,1355 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, rozpoczynającej swój bieg od ulicy Okrężnej w kierunku zachodnim, nadaje się nazwę ulica „Leśna”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy - ulica „Leśna” dla działki nr 50/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, wystąpili właściciele nieruchomości.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje zapis: KPs – „ciąg pieszo-jezdny”.
Wniosek ten został poparty przez mieszkańców Wirowa i właścicieli przyległych nieruchomości na zebraniu wiejskim w dniu 27.09.2011 r.
Przedłożony wniosek przyjęto do realizacji.

Sporządziła:
M. Ferens